תנאי שימוש 

 

האתר www.shamaym.co.il ("האתר") מנוהל ומופעל על ידי חברת "שמיים" עסק חברתי בע"מ ("החברה"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות המפורסמת ב: www.shamaym.co.il/privacypolicy ("מדיניות הפרטיות").

 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם הגולש באתר ו/או משתמש בשירותי האתר (כמפורט מטה), נשים וגברים כאחד ("אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים").

 

גלישה ו/או שימוש מכל סוג על ידך באתר, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש והתחייבותך על פיהם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר. זוהי חובתך להתעדכן בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך או אפוטרופוס אחר לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 1. שירותי האתר

        1.1   שמיים עוסקת בלימוד והטמעה של נושא תהליכי למידה מבוססי תחקיר וטיוב תהליכים. בכפוף לתנאי השימוש, שמיים מציעה תכניות שונות ומגוון שירותים ללקוחותיה, לרבות שימוש בפלטפורמה טכנולוגית ייחודית לתחקיר וניהול ידע (להלן: "השירותים").

        1.2   השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או הגישה אליהם בטלים ככל ושימוש או גישה זו אסורים לפי החוק. השימוש באתר ו/או בשירותים יחשב         

                כהצהרתך והתחייבותך כי (א) כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; (ג) אתה בן 18 שנים

                ומעלה, או לחילופין, קיבלת אישור מהורה או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר (ד) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או

               תקנה או כל התחייבות אחרת.

        1.3   הנך מאשר כי ידוע לך כי צורתם וטבעם של האתר ו/או השירותים עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת

    2. הרשמה לאתר  

        2.1   כדי להשתמש בשירותים באתר תתבקש להירשם לשירותים ולספק לחברה מספר פרטים אודותיך בתהליך הרישום, בין היתר את       

                 שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, שם החברה שבשמה אתה נרשם (להלן: "הלקוח") ותפקידך בחברת הלקוח. אישור תנאי שימוש                               אלה על ידי המשתמש מהווה אישור כי הנך רשאי להתחייב בשם הלקוח לתנאי השימוש.

 

        2.2   הנך מתחייב: (א) לספק מידע נכון, אמיתי, מלא ומדויק אודותיך ואודות הלקוח כפי שתתבקש בתהליך הרישום; ו – (ב) לעדכן את         

                 המידע כפי שנמסר בתהליך הרישום ולשמור על דיוקו ונכונותו.

 

        2.3   על מנת להשתמש בשירותי האתר לאחר הרישום לאתר, תתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הנך   

                 מתחייב: (א) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה; ו - (ב) להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו   

                 מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.  

        2.4   לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה (לרבות של כל צד ג') בנתונים שנמסרו על ידי כל משתמש. במידה שתבחר לחלוק   

                 מידע זה עם צד ג' כלשהו, ו/או צד ג' כלשהו יעשה שימוש לרעה באמצעות הנתונים שלך, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו 

                 באמצעות הנתונים שלך.

 

    3. תשלום

       החברה תהא רשאית לגבות ממך תשלומים שונים והיטלים נוספים, הכל כמוסכם בהסכם שייחתם בינך ו/או הלקוח, לפי העניין, לבין החברה.

 

    4. קניין רוחני

        כל הנתונים והמידע המצויים באתר ו/או בשירותים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ו/או בשירותים המסופקים על ידה   

        כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר והשירותים, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר והשירותים, וכן בכל פעולה אחרת באתר ו/או בשירותים הייחודית והבלעדית 

       לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או את השירותים במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם 

        שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס באתר ו/או בשירותים שינויים, 

        להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש   

        ובכתב.

    5. הגבלת אחריות ושיפוי

 

         הנך מתחייב ומסכים, כי:

 

         5.1   השימוש באתר ובשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובשירותים ניתן לך כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, 

                  ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש או השירות, יכולותיו, מגבלותיו והתאמתו לצרכיך.

         5.2   החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או השירותים יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה וללא טעויות,

                  ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין 

                 היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך או אצל הלקוח, ולא תהיה לך כל טענה 

                 כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיו האתר ו/או השירות זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

 

         5.3   לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר ו/או השירותים, החברה תהא רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת 

                  לעת את מבנהו, מראהו, אופן תפעולו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך מראש על כך. שימוש 

                  באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמתך לתנאי האתר, כפי ששונו.

ידוע לך כי בשום מקרה, החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת ולא תישא אחריות כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל נזק (לרבות נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) בין אם ישיר, עקיף, משני, נלווה, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים, חשיפה לאתר, גלישה באתר, מאי יכולת להשתמש באתר, או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או בשירותים או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד רווחים, שימוש ו/או הפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר או החברה היו מודעים לאותם הפסדים. אחריות החברה בגין האתר ו/או השירותים לא תחרוג מסכומי התשלומים ששילם הלקוח (אם וככל ששילם) בפועל עבור השירותים בששת (6) החודשים שקדמו לטענה הרלוונטית.

ידוע לך ואתה מתחייב כי הנך האחראי הבלעדי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותים ואתה מסכים לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות של צד ג' כלשהו), כתוצאה מאופן השימוש ו/או הגלישה ו/או חוסר יכולת השימוש באתר ו/או מהפרת תנאי השימוש באתר ובשירותים על ידך.

ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, המדינתיים והבינלאומיים ואתה מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה הקשורים באופן ישיר או עקיף לשימוש באתר ובשירותים, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל ו/או חוקים בינלאומיים הנוגעים לאבטחת מידע, העברת מידע או תוכנה (לרבות מחוץ למדינת ישראל). כמו כן, הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והנך מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, למערכות מחשבים ו/או לרשתות תקשורת המחוברות לשירותים ו/או לאתר באמצעות פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

 1. התחייבות הגולשים באתר

        בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש, הנך מתחייב ומסכים שלא:

 1. תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה לאתר ו/או לשירותים, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על גולש או על גוף כלשהו. תעשה שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או תטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

 2. תעלה לאתר ו/או לשירותים, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר ו/או בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

 3. תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר. כמו כן תמכור, תפיץ או תעשה כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 4. תציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 5. תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תתרגם, תמכור, או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר ו/או השירותים לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

 

 1.  (1) תשתמש, תשנה או תיצור תוצרים מהאתר ו/או השירותים או חלק מהם; (2) תפיץ, תמכור, תעביר, תעניק רישיון משנה, תחכיר, תלווה, תשכיר או תפיץ בדרך אחרת את האתר ו/או השירותים או חלק מהם לצד שלישי כלשהו; (3) תבצע הנדסה לאחור, תפרק או תנסה להשיג את קוד המקור של האתר ו/או השירותים; (4) תסיר, תמחק או תשנה בדרך כלשהי הודעות או סימונים אחרים לגבי זכויות קנייניות המופיעים או הכלולים באתר ו/או השירותים. אינך רשאי להשתמש באתר ו/או השירותים בכל דרך בלתי-חוקית לכל מטרה בלתי-חוקית, או בכל דרך שאינה עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש. אינך רשאי להציע לצדדים שלישיים שירות שמשתמש בפונקציונאליות של האתר ו/או השירותים. ככל שמגבלות אלו או חלק מהן אינן אכיפות, עליך להודיע לחברה בכתב לפני נקיטת פעולה המנויה לעיל. יובהר כי מגבלות אלו חלות גם על סיוע מצידך לצדדים שלישיים.

 

 

 1. תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר ו/או בשירותים או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 2. תפריע או תקטע את פעולת האתר ו/או השירותים (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).

 1. שונות

  1. החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות, לבטל או לסרב לספק את השימוש באתר ו/או השירות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, בין היתר בהתקיים המקרים הבאים: (1) מסירת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה; (2) אי תשלום התמורה בכפוף לתנאי ההסכם אשר נחתם בין החברה לבין הלקוח.

  3. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

  4. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר ו/או בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.