תנאי שימוש באתר

שמיים אימפרוב בע"מ, חברה ישראלית, ח.פ. 515181014 ("החברה") היא הבעלים של אתר זה ("האתר"). תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") מסדירים את אופן השימוש באתר וחלים על השירותים הזמינים באתר ("השירותים"). מדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת ב- "מדיניות הפרטיות", מסדירה את אופן איסוף, עיבוד והעברה של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי החברה. מובהר, כי השימוש במערכת מוסדר בתנאי שימוש למערכת, המפורסם ב-[ https://dibi.shamaym.com/policies/terms].

המונח "משתמש/ים" או "אתה" בתנאי השימוש הינו כל משתמש בגיר המשתמש באתר ו/או בשירותים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש באתר ו/או בשירותים, נשים וגברים כאחד.

גלישה ו/או שימוש מכל סוג על ידך באתר, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 1. שירותים.
 • הנך רשאי להשתמש באתר ובשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות, לבטל או לסרב לספק את האתר ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי בלי להודיע לך על כך מראש. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השהייה או ביטול האתר ו/או השירותים.
 • השימוש באתר ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהשימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי (א) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה וכי אתה כשיר להתקשר בחוזה מחייב; (ב) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ג) כל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.
 1. תוכן. סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות האתר ו/או השירותים. "תוכן" כהגדרתו בתנאי שימוש אלה משמעו, כל תוכן הזמין באמצעות האתר, לרבות תוכנה, טקסט, תמונות, מסמכים, מידע וכל שינוי או נגזרת מהאמור לעיל. החברה אינה תומכת בתוכן או חוות דעת, המלצה או ייעוץ כלשהי שאינו מסופק על ידה ומסיר באופן מפורש כל אחריות בקשר לתוכן כזה.
 1. מגבלות שימוש. אסור לבצע או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים באתר ו/או בשירותים. אתה מתחייב כי אתה ו/או מי מטעמך לא יעשו אי אלו מן הפעולות הבאות: (1) שינוי, עריכה, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, הענקת רישיון משנה, תרגום, מכירה, פעולות של הנדסה לאחור, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע; (2) ניסיון לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת האתר ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) להציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה; (4) שימוש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר; או (5) ביצוע כל שימוש באתר ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.
 1. קניין רוחני. האתר, השירותים, וכל התוכן והמידע הזמין באתר ו/או באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לחברה להשתמש בהם. זכויות היוצרים באתר וברעיון העומד ביסוד האתר ו/או השירותים, לרבות סימניה המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באתר או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. אין לראות בשימוש באתר או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין.
 1. הגבלת אחריות.
 • כל המידע והתכנים המפורסמים באתר הינם לידיעתכם בלבד ולא תהיה לחברה התחייבות כלשהי בגינם. הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש באתר ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ו/או בתכנים ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ובלי אחריות מכל סוג שהוא.
 • בכפוף למגבלות החוק, החברה מסירה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, בין אם משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין האתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לדין החל, כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית והחברה דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של האתר ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות האתר ו/או התוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.
 • החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע, בין היתר, כתוצאה משימוש לא מורשה באתר, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידיך, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה עבור השימוש בשירותים.
 1. שיפוי. ידוע לך ואתה מתחייב כי הנך האחראי הבלעדי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותים ואתה מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג') כתוצאה מ: (א) הפרת תנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במחשב או מכשיר שלך או בחשבון שלך; (ב) כתוצאה מאופן השימוש או הניסיון להשתמש באתר ו/או בשירותים; (ג) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או צד שלישי כלשהו; (ד) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך בתנאי השימוש; וכן (ה) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי כל דין.
 1. שונות. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל. ככל שייקבע כי תנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באתר והיחסים בין הצדדים ותגבר על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

עדכון אחרון: ינואר 2020

 

לבניית צוות מצוין השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מומחי התוכן שלנו ישמחו לקבוע פגישת הדגמה של 30 דקות!