שמיים אימפרוב בע"מ ("החברה")
הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה' ה- 4 במאי, 2023 בשעה 11:00, במשרדי ש. הורוביץ' ושות' ברחוב אחד העם 31, תל אביב. אם לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע, ליום ה' ה- 11 במאי, 2023, לאותה שעה ולאותו מקום.

 1. על סדר היום
  1.1 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022
  1.2 דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2022.
  1.3 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
  1.4 הארכת כהונתם של הדירקטורים הבאים ה"ה (שאינם דח"צים): אופיר פלדי, עמית כוכבי, שחר בוצר, אילנה גולן ועדי פונדק מינץ לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
  1.5 אישור התאמת שכרו של מר עמית כוכבי לשינוי בהיקף משרתו.
 2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה
  בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטת לעיל, באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) למשרדי ש. הורוביץ ושות', על פי הכתובת לעיל, הינו לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. יצוין כי בנוסף, ניתן להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
 3. המועד הקובע
  המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו יום ג', ה- 4 באפריל, 2023.
 4. הדוח המיידי שפורסם באתר ההפצה
  לדו"ח מיידי שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה ראו הודעה על כינוס אסיפה אשר פורסמה על ידי החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il, ביום ה' ה-30 במרץ, 2023.

בכבוד רב,
שמיים אימפרוב בע"

מצגת משקיעים יולי 2022

נגן וידאו

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

שמיים אימפרוב בע"מ ("החברה")

שמיים אימפרוב בע"מ ("החברה")

הנדון:  כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה"), שתתקיים ביום ד' ה- 22 ביוני, בשעה 11:00, במשרדי ש. הורוביץ' ושות' ברחוב אחד העם 31, תל אביב. אם לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע, ליום ד' ה- 29 ביוני, 2022, לאותה שעה ולאותו מקום.

1.    על סדר היום

    דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

   דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2021

 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

  הארכת כהונתם של הדירקטורים הבאים ה"ה (שאינם דח"צים): אופיר פלדי, עמית כוכבי, שחר בוצר, אילנה גולן ועדי פונדק מינץ לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

2.    הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטת לעיל, באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) למשרדי ש. הורוביץ ושות', על פי הכתובת לעיל, הינו לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. יצוין כי בנוסף, ניתן להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה

3.    המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו יום ב', ה- 23 במאי, 2022.

4.    הדוח המיידי שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מיידי שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה ראו הודעה על כינוס אסיפה אשר פורסמה על ידי החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il, ביום ד' ה-18 במאי, 2022.

 

בכבוד רב,

שמיים אימפרוב בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

שמיים אימפרוב בע"מ ("החברה")

הנדון:  כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום 24.8.2021 בשעה 11:00, במשרדי ש. הורוביץ' ושות' ברחוב אחד העם 31, תל אביב. אם לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע, ליום 31.8.2021, לאותה שעה ולאותו מקום.

1.    על סדר היום

1.1        מינוי של מר ירון רוזן כדירקטור חיצוני בחברה

1.2       מינוי (לראשונה) של גב' תמר יסעור כדירקטורית חיצונית בחברה

1.3       הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים שלהלן:

1.3.1    הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר ירון רוזן.

1.3.2   הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות לגב' תמר יסעור.

1.3.3   הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות לגב' אילנה גולן.

1.3.4   הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר שחר בוצר.

1.3.5   הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר עדי פונדק מינץ.

2.    הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטת לעיל, באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, הינו לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. יצוין כי בנוסף, ניתן להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

3.    המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו ביום 27.7.2021.

4.    הדוח המיידי שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מיידי שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה ראו הודעה על כינוס אסיפה אשר פורסמה על ידי החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il, ביום 20.7.2021.

 

בכבוד רב,

שמיים אימפרוב בע"מ

מפגש משקיעים 14.10.21

לבניית צוות מצוין השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מומחי התוכן שלנו ישמחו לקבוע פגישת הדגמה של 30 דקות!