הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

שמיים אימפרוב בע"מ ("החברה")

הנדון:  כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום 24.8.2021 בשעה 11:00, במשרדי ש. הורוביץ' ושות' ברחוב אחד העם 31, תל אביב. אם לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע, ליום 31.8.2021, לאותה שעה ולאותו מקום.

1.    על סדר היום

1.1        מינוי של מר ירון רוזן כדירקטור חיצוני בחברה

1.2       מינוי (לראשונה) של גב' תמר יסעור כדירקטורית חיצונית בחברה

1.3       הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים שלהלן:

1.3.1    הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר ירון רוזן.

1.3.2   הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות לגב' תמר יסעור.

1.3.3   הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות לגב' אילנה גולן.

1.3.4   הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר שחר בוצר.

1.3.5   הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר עדי פונדק מינץ.

2.    הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטת לעיל, באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, הינו לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. יצוין כי בנוסף, ניתן להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

3.    המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו ביום 27.7.2021.

4.    הדוח המיידי שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מיידי שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה ראו הודעה על כינוס אסיפה אשר פורסמה על ידי החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il, ביום 20.7.2021.

 

בכבוד רב,

שמיים אימפרוב בע"מ

מפגש משקיעים 14.10.21

Build your always-learning team.

Our friendly experts would be happy to schedule a 30-minute demo with you!

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

לבניית צוות מצוין השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מומחי התוכן שלנו ישמחו לקבוע פגישת הדגמה של 30 דקות!

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Headed to a meeting?

Take our step-by-step Guide to Collaborative Debriefing with you!

Debriefing is a highly effective tool for continuous improvement in a rapidly changing environment. And it can be easily integrated into most existing workflows! Use this free guide to try debriefing with your team today.